گیاه پزشکی
بیماری شناسی گیاهی 
قالب وبلاگ
اسامی علمی عوامل بیماریزای گیاهی


Venturia inaequalis

Spilocaea pomi غ ج

Fusicladium inaequalis     غ ج

لکه سیاه سیب


Oidium farinosum

Podosphaera leucotricha

سفیدک حقیقی سیب


Cytospora sp

Valsa sp

Leucostoma sp

شانکر والسا (سیتوسپورا )


Erwinia amylovora

آتشک گلابی وسیب


Sclerotinia fuckeliana

Botrytis cinerea

پوسیدگی ناحیه چشمی سیب


Gymnosporangium juniperiverginia

زنگ سیب- سر وکوهی


Gloeodes pomigena

بیماری دوده ای سیب


Schizotherium pomi

Zygophila jamaicensis غ ج

فضله مگس سیب


Diplocarpon maculatum

نقطه سیاه سیب


 

 


Mycosphaerella sentina غ ج

Septoria pricola ج

سپتوریوز گلابی

یا لکه سفید برگ گلابی


Viscum album

دارواش


Podosphaera leucotricha

Pyllactinia sufulta

سفیدک گلابی


Venturia pirina

Fusicladium pyrorum

لکه سیاه گلابی

 


Phytophthora cactorum

میلدیوی گلابی


Gymnosporangiom sabinae

Gymnosporangiom fuscum

زنگ گلابی


Fabraea maculate

Entomosporium maculatum

آنتوموسپوریز گلابی  وبه


Phytoplasma

زوال گلابی


Monilia linhartiana

مومیایی به


Sphaerotheca pannosa

سفیدک سطحی هلو


Dibotryon morbosum

گره سیاه گیلاس


Taphrina deformans

پیچیدگی برگ هلو


Taphrina pruni

خیارک آلو


Wilsonomyces carpophilus

Stigmina carpophila

Coryneum beyerinckii

 

بیماری غربالی هلو

 


Monilia fructigena , laxa

بیماری مومیایی


Psedomonas syringae pv.syringae

شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار


Rosellinia necatrix  ج

Dematophora necatrix  غ ج

پوسیدگی سفید ریشه

(تار عنکبوتی )


Armillariellea mellea

Pholiota squarrosa

پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه


Polystigma ruberum

لکه قرمز آلو


Tranzschelia discolor اهلی

Tranzschelia pruni_spinosaeجنگلی

زنگ آلو

 


Stereum purpureum

برگ نقره ای آلو


Venturia carpophila

Fusicladiumcarpophilum

لکه سیاه هلو

 


Podosphaera tridatyla

Oidium passrinii

سفیدک سطحی زردآلو

 


Colletotricum gloeosporioides Glomerella cingulata

Gloeosporium fructigenum

پوسیدگی تلخ گیلاس

(آنتراکنوز)


Gnomonia  erythrostoma

Libertina stipata غ ج

گنومونیای گیلاس ( لکه قرمز)


Taphrina cerasiگیلاس

Taphrina insititia      آلو

جارویی شدن گیلاس وآلو


Blumerella jaapii

Phloeosporella padi

Cylindrosporium padi

سیلیندروسپوریوز گیلاس


Eutypa armenicae

اوتی پیوز زردآلو


Fusiciccum amygdali

شانکر فوزیکوکوم


Phytophthora cacttorum

سفیدک داخلی زردآلو


Phellinus igniarius

Polyporus squamosus

Laetiporus sulphureus

Inonotus hispodus

Schyzophyllum commune

Stereum purpureum

 

 

قارچهای چوبزی

 


Paratylenchus vulnus

نماتد ریشه گیلاس ،گردو ،فندق


Necteria galligena

Cylindrocarpon mali

شانکر نکتریا


Polystigma ochraceum

لکه آجری بادام


Gnomonia leptostyla

Marsonina joglandis

آنتراکنوز(لکه سیاه)گردو


Xanthomonas axanopodis pv. juglandis

پوسیدگی مغز گردو


Erwinia rubrifaciens عمیق

Erwinia nigrifluens  سطحی

شانکر پوست گردو


Phyllactinia suffulta

سفیدک سطحی پسته و بادام


Verticillium dahliae

پژمردگی ورتیسلیومی  بادام


Zymomonas sp

شانکر کف آلود بادام


Colletotrichum actuatum

آنترکنوز بادام


 

 


Phytophthora megasperma

پوسیدگی طوقه یا گموز پسته


Aspergillus flavus

آفلاتوکسین پسته


Nematospora coryli

ماسوی پسته


Spilokae oleaginea

Cycloconium oleagineum

Cycloconium phillyreae

چشم طاوسی برگ زیتون


Pseudomonas savastanoi

زگیل درخت زیتون


Hansaniaspora vineae

Kloeckea africanaغ ج

ترشیدگی انجیر


Mauginiella scaettae

خامج یا پوسیدگی گل آذین خرما


Graphiola phoeinicis

سیاهک دروغی خرما

 (زنگ زگیلی خرما )


فیزیولوژیک

خشکیدگی خوشه خرما


 

 


Phytophthora citrophthora

Pytophthora nicotianae

var parasitica

گموز مرکبات


Tylenchulus semipenetrans

نماتد ریشه مرکبات


(CTV)

تریستیزای مرکبات


xanthomonas axonopodis pv.citri

شانکر باکتریایی مرکبات


Colletotrichum gloeosporium

آنتراکنوز مرکبات


Pseudomonas syringae  p.viridiflava

بلاست مرکبات


Capnodium citri

فوماژین (دوده)


Nattrassia mangiferae

سر خشکیدگی شاخه

و مرگ درختان مرکبات


Candidatus Phytoplasma aurantifolia

جاروک مرکبات


Citrus exocortis viroid) CEVd(

اگزوکورتیس مرکبات


Spiroplasma citri

استابورن

(ریز برگی ) مرکبات


ویروسی

پسوروز مرکبات


Diaportha citri

ملانوز مرکبات


Penicellium italicum

کپک آبی مرکبات


Penicellium digitatum

کپک سبز مرکبات


Uncinula necator ج

Oidium tuckeri   غ ج

سفیدک سطحی مو

 


Plasmopara viticola

سفیدک داخلی مو


Agrobactrium tumefaciens

گال طوقه مو


Psedopeziza tracheiphila

روژئو انگلی مو


(GFLV)

برگ بادبزنی مو


Septoria ampelina

ملانوز مو


Botrytis cinerea

پوسیدگی خاکستری مو


Cniella diplodiella

Coniotherium diplodiella

پوسیدگی سفید خوشه مو(کواتر)


Gloeosporium ampelophagum

Elsinoe ampelina

Manginia   "    

sphaceloma amplinum

آنتراکنوز مو


Stereum hirsutum

Phellinus igniarius

اسکا یا سکته مو


Phomopsis viticola

اکسکوریوز مو


Guignardia bidwellii

پوسیدگی سیاه مو


Stigmina esfandiari

Cercospora roesleri

لکه زیتونی برگ مو

 


Xyllela fastidiosa

پیرس مو


Sclerotinia sclerotiorum

خشکیدگی سرشاخه توت


Rhodococcus fasians

وعوامل ویروسی و تغییرات هورمونی

کتابی شدن شاخه درختان


 

 


Puccinia striiformis

P .glumarum

زنگ زرد گندم


Puccinia  recondita

زنگ قهوه ای گندم


Puccinia graminis

زنگ سیاه گندم


Tilletia foetida ,(laevis)

Tilletia caries ,(tritici)

سیاهک پنهان گندم


Tilletia controversa

سیاهک پاکوتاه گندم


Telletia indica

Neovossia  indica

سیاهک هندی گندم


Ustilago nuda , ( tritici)

سیاهک آشکار گندم وجو


Ustilago hordei

سیاهک سخت جو


Tuburcinia tritici

Urocystis agropyri U.tritici

سیاهک ساقه و برگ گندم


Septoria tritici

Mycosphaerella graminicola ج

سپتوریای برگ گندم


Septoria nodorum

Leptosphaeria nodorum ج

سپتوریای خوشه گندم


Fusarium graminearum

F.culmorum

فوزاریوز خوشه گندم


Erysiphe graminis

سفیدک سطحی گندم و جو


Sclerophthora macrospora

سفیدک داخلی غلات


Anguina tritici

نماتد گندم


Heterodera filipjevi

نماتد ریشه گندم


Heterodera  avenae

H . latipons

نماتد سیستی غلات

گندم وجو


Pratylenchus neglegtus

Pratylenchus thornei

نماتد مولد زخم ریشه غلات


Pratylenchoides ritteri

نماتد مولد زخم گندم


Corynebacterium tritici

Clavibacter tritici

خوشه صمغی (عسلک ) گندم


Dilophospora alopecuri

Mastigosporium album غ ج

پیچیدگی وسیاه شدن خوشه وبرگ گندم


Rhynchosporium secalis

اسکالد جو


Drechselera teres

Pyrenophora teres

لکه توری


Luteovirus ویروسی از جنس

کوتولگی زرد جو


Gaeumanomyces graminis

Phialophora      “  “  غ ج

پا خوره گندم

 


Helminthosporium sativum

Bipolaris sorokiniana

Cochliobolus sativus ج

لکه قهوه ای سوخته غلات


Helminthosporium tritici

Drechslera tritici

سوختگی زرد برگ یا لکه خرمایی


Xanthomonas translucens

لکه نواری باکتریایی


 

 


Tilletia barclayana

سیاهک دانه برنج


Pyricularia oryzae

Magnaporthe grisea ج

بلاست برنج


Helminthosporium oryzae

Drechslera oryzae

لکه قهوه ای برگ برنج

 


Fusarium proliferatumغ ج

Gibberella fujikuroi

پوسیدگی طوقه برنج(باکانا


Rhizoctonia solani

Thanatephorus cucumeris

Corticium sasakiiج

سوختگی غلاف برنج(شیت بلایت)


Sclerotium oryzae Nacataea sigmoideaغ ج

پوسیدگی ساقه برنج


Ustilaginoidea virens

سیاهک دروغی برنج


Sarocladium oryzae

Acrocylindrium oryzae

پوسیدگی غلاف پرچم


Rhizoctonia oryzea

Waitae circinata

بیماری لکه غلاف برنج


Aphelenchoides besseyi

نماتد نوک سفید برنج ( اُفرا )


Ustilago maydis

سیاهک معمولی ذرت


 

Tolyposporium ehrenbergii

Sporisorium ehrenbergii

سیاهک شاخی ذرت خوشه ای


Sphacelotheca sorghi

Syn:Sporisoruim sorghi

سیاهک پنهان ذرت خوشه ای

 


Sphacelotheca reiliana

Ustilago reiliana

سیاهک خوشه ذرت


Macrophomina phaseoli

Sclerotium bataticola

پوسیدگی زغالی ذرت


Helminthosporium turcicum

Drechslera turcica

لکه برگی ذرت

 


Gibberella zeae

Gibberella moniliformis

Fusarium graminearumغ ج

پوسیدگی ساقه ذرت


Pectobacterium chrysanthemi

پوسیدگی باکتریایی ساقه ذرت


(MRDV)

کوتولگی زبر ذرت


(MMV)

موزائیک ذرت


(MCDV)

کوتولگی زرد ذرت


Sporisorum destruens

سیاهک ارزن


 

 


Peronospora aestivalis

P.trifoliorum

سفیدک داخلی یونجه


Uromyces striatus­

زنگ یونجه


Leveillula taurica

سفیدک سطحی یونجه


Cuscuta approximata

سس یونجه


Pseudopeziza medicaginis

لکه قهوه ای برگ یونجه


Stemphylium botryosum

لکه آجری برگ یونجه


Polythrincium trifolii

لکه سیاه شبدر


Uromyces trifolii

زنگ شبدر


Colletotrichum trifoliorum

آنتراکنوز یونجه


Ditylenchus dipsaci

نماتد ساقه یونجه


Candidatus phytoplasma

جاروک یونجه


AMV1

AMVs

AMVn

موزائیک یونجه


Leveillula taurica

سفیدک سطحی اسپرس


Cladosporium cucumerinum

جرب جالیز


Phytophthora drechslera

Pythium aphanidermatum

Fusarium oxysporum

بوته میری جالیز


Pseudoperonospora cubensis

سفیدک داخلی جالیز


Sphaerotheca fuliginea

سفیدک سطحی  جالیز


Pseudomonas syringae pv. lacrymans

لکه زاویه ای برگ کدوئیان


Orobanche sp

گل جالیز


Meloidogyne javanica

M. incognita

نماتد مولد غده ریشه

 


Macrophomina phaseoli

ساق سیاه خربزه


Colletotrichum lagenarium

آنترکنوز کدوئیان


Erwinia traceiphila

پژمرددگی باکتریایی کدوئیان


 

 


Synchytrium endobioticum

زگیل سیب زمینی


Phytophthora infestans

بادزدگی سیب زمینی

(سفیدک داخلی)


Rhizoctonia solani

مرگ ریشه سیب زمینی


Colletotrichum  coccodes

Colletotrichum atramentarium

بوته میری نقطه سیاه سیب زمینی


Pythium debaryanum

مرگ گیاهچه سیب زمینی


Alternaria  solani

لکه موجی


Streptomyces scabies

جرب معمولی


Spongospora subterranea

جرب پودری


 

Pseudomonas solanacearum

Syn :Ralstonia  solanacearum

پوسیدگی قهوه ای باکتریایی

 

ß    ß     ß       پژمردگی موز


+

Clavibacter michiganens

پوسیدگی حلقوی


(PSTVd)

ویروئید دوکی شدن


Ditylenchus destructor

نماتد پوسیدگی سیب زمینی


Globodera rostochiensis

نماتد طلایی سیب زمینی


Pratylenchus scribneri

نماتد مولد زخم سیب زمینی


Phytophthora erytroseptica

ریشه صورتی سیب زمینی


Pectobacterium  carotovorum

subsp atrosepticum

ساق سیاه سیب زمینی


Fusarium solani

Fusarium roseum

پوسیدگی خشک فوزاریومی


 

 


Peronospora farinose

f. sp. Beta (schachtii)

 

سفیدک داخلی چغندر


Erysiphe betae

E.polygoni

Oidium erysiphoides غ ج

 

سفیدک سطحی  چغندر


Cercospora beticola

لکه گرد برگ چغندر


Uromyces betae

زنگ چغندر


Rhizoctonia solani

پوسیدگی ریشه چغندر


Heterodera schachtii

نماتد مولد سیست چغندر


Beet curly top virus

(TV)

پیچیدگی وتورم رگبرگ چغندر


Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)

ریزومانیا یا ریشه ریشی چغندر


Helicobasidium purpureum

پوسیدگی بنفش ریشه چغندر


Beet mosaic virus

موزائیک چغندر


(BYV)

زردی چغندر


کمبود بر

پوسیدگی مغزی ریشه چغندر


Urophlyctis leproidis

گال زگیلی چغندر


Phoma betae      

(Pleospora bjoerilingiiج)

و Phytium spp

 

مرگ گیاهچه چغندر


Aphanomyces cochlioides

ریشه سیاه چغندر


Pectobacterum carotovorum

subsp  carotovorum

پوسیدگی باکتریایی ریشه چغندر

پوسیدگی نرم کرفس


Colletotrichum falcatum

پوسیدگی قرمز نیشکر


Ustilago scitaminea

سیاهک نیشکر


(TMV)

موزائیک توتون


Peronospora tabacina

سفیدک داخلی توتون


 

 


Puccinia cacabata

زنگ پنبه


Verticillium dahliae

ورتیسیلیوز یا پژمردگی پنبه


Fusarium oxysporum f.sp.vasinfectum

بوته میری پنبه


Xanthomonas campestris pv. Malvacearum

بیماری باکتریایی ساق سیاه پنبه


Fusarium bucharicum

پوسیدگی طوقه وریشه کنف


Plasmopara helianthi

سفیدک دروغی آفتاب گردان


Cecospora kikuchii

لکه ارغوانی سویا


Peronospora manshurica

P.sojae

سفیدک داخلی سویا


Heterodera glycines

نماتد سیستی سویا


(MLO) فیتوپلاسمایی

گل سبز کنجد


Phytophthora drechsleri

بوته میری گلرنگ


Puccinia carthami

Syn :P.kentrophylli

 

زنگ گلرنگ


Fusarium oxysporum

f.sp cumini

بوته میری زیره سبز


Leptosphaeria maculates

ساق سیاه کلزا


Sclerotinia sclerotiorum

پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا


Cercospora personata

لکه برگی بادام زمینی


Sclerotinia rolfsii

Pestaliopsis spp

پوسیدگی سفید ریشه وطوقه چای


Paratylenchus loosi

نماتد زخم ریشه چای


 

 


Peronospora destructor

سفیدک داخلی پیاز


Botrytis allii

پوسیدگی خاکستری پیاز


Pyrenochaeta terrestris

ریشه سرخی پیاز


Sclerotium cepivorum

پوسیدگی سفید(نرم) پیاز وسیر


Stemphylium botrysum

Alternaria tenuis

پوسیدگی ساق سیاه پیاز


Heterosporium allii

بادزدگی پیاز


Potyvirus ویروسی از گروه

ویروسی نوار زرد پیاز


Ditylenchus dipsaci

نماتد ساقه وپیاز


Puccinia porri

زنگ پیاز وتره


Urocystis cepulae

U .culchici

سیاهک پیاز

 


Pectobacterium carotovorum

Burkholderia gladioli pv.allicola

لهیدگی باکتریایی پیاز


Phytophthora capsici

بوته میری فلفل,ساق سیاه بادنجان


Septoria apiicola

لکه قهوه ای برگ کرفس


کمبود کلسیم

سیاه شدن مغز کرفس


کمبود بر و نسبت بر به سایر عناصر

ترکیدگی و قهوه ای شدن ساقه کرفس


Peronospora efussa

سفیدک داخلی اسفناج


Heterosporium variable

لکه سیاه اسفناج


Albugo occidentalis

زنگ سفید اسفناج


Bremia lactucae

سفیدک داخلی کاهو


Erysiphe cichoracearum

سفیدک سطحی کاهو


Stemphylium botrysum

Pleospora herbarumج

لکه قهوه ای کاهو


Marssonina panattoniana

آنتراکنوز کاهو


Seotiria lactucae

سپتوریوز کاهو


Sclerotinia sclerotiorum Sclerotinia minor

پوسیدگی ریشه یا از پا افتادگی کاهو، گوجه فرنگی و بادنجان


Fusarium oxysporum f.sp.lactucum

پژمردگی فوزاریومی کاهو


(LMV)

موزائیک کاهو


Rhizomonas suberifacians

چرمی شدن ریشه کاهو


Pratylenchus spp

نماتد مولد زخم سبزیجات


Ascochyta rabiei ن, fabaeب

Mycosphaerella rabieiج

برق زدگی نخود ، باقلا


Macrophomina  faceoli

زردی نخود


 

 


Uromyces vicia fabae

زنگ باقلا


Botrytis fabae

لکه قهوه ای باقلا


Rhizoctonia solani

Thanatephorus cucumerisج

شانکر طوقه ماش


Erysiphe pisi

Syn:E.polygoni

سفیدک سطحی نخود


Colletotricum lindemothianum

آنتراکنوز لوبیا


Rhizoctonia solani

 


Uromyces appendiculatus

U.phaseoli

زنگ لوبیا


Macrophomina phaseoli

پوسیدگی زغالی لوبیا


Erysiphe polygoni

سفیدک سطحی لوبیا


Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli

سوختگی باکتریایی معمولی لوبیا


Xanthomonas campestris pv.phaseoli

بلایت باکتریایی معمولی لوبیا


Cercospora columnaris

Isariopsis griseola

لکه زاویه ای لوبیا


Sclerotinia sclerotiorum

کپک سفید لوبیا


 

 


Fusarium oxysporum

f.sp. lycopersici

پژمردگی بوته گوجه فرنگی


Colletotrichum coccodes

آنتراکنوز یا خال سیاه گوجه فرنگی


(TMV) همان (ToMV)

موزائیک معمولی گوجه فرنگی


(TMV)+(PVX)

ویروس دوتایی نواری گوجه فرنگی


فیتوپلاسمایی

تورم جوانه گوجه فرنگی


Geotrichum candidum غ ج

Endomyces geotrichum ج

پوسیدگی ترش گوجه فرنگی


Xanthomonas vesicatoriae

لکه باکتریایی گوجه فرنگی


Pseudomonas syringae pv.tomato

خال زدگی باکتریایی گوجه فرنگی


Pseudomonas syringae

pv.syringae

لکه برگی سرینگایی گوجه فرنگی


Diaportha vexans

Glomerella tucamensis

پوسیدگی میوه بادنجان


Alternaria brassicae

A.brassicicola

پوسیدگی قهوه ای گل کلم

لکه برگی آلترناریایی کلم ))


Peronospora parasitica

سفیدک داخلی کلم


Erysiphe polygoni

E.crusiferarum

سفیدک سطحی کلم


Plasmopara brassicae

ریشه گرزی خاجیان


Cercosporella brassicae

لکه برگی سرکوسپورایی کلم


Albugo candida

زنگ سفید خاجیان


Xanthomonas campestris pv.campestris

پوسیدگی سیاه کلم


Ramularia frigariae  غ ج 

Mycosphaerella frogariae ج

لکه ارغوانی توت فرنگی


Erwinia carotovora

پوسیدگی نرم سبزیجات


Endomyces  sp

Geotrichom  sp

پوسیدگی ترش مرکبات، گوجه فرنگی ،هویج وسایرسبزیجات


Pectobacterium carotovorum

subsp .atrosepticum

P.c subsp.carotovorum

پوسیدگی نرم باکتریایی هویج


Erysiphe heraclei

E . umbellferarum

سفیدک سطحی هویج وجعفری


Septoria petroselini

لکه قهوه ای جعفری


Erysiphe  artemisiae

سفیدک سطحی ترخون


Puccinia absinthii

زنگ ترخون


Puccinia menthae

زنگ نعناع


Ancinula cladestina

سفیدک سطحی نارون


Cryphonecteria parasitica

بلایت شاه بلوط


Ophiostoma ulmi

Ceratocystis ulmi

بیماری هلندی نارون


Melampsora sp

زنگ درختان بید و صنوبر


Melampsora allii

زنگ کبوده


Rhytisma acerinum

Melasmia acerina غ ج

لکه قیری درختان جنگلی


Verticillium dahliae

V. albo-atrum

مرگ درختان ارغوان


Pseudomonas mori

بیماری باکتریایی توت


Diplodia pinea

Botryodiplodia pinea

Macrophoma pinea

سر خشکیدگی کاج

 


Microsphaera alphitoides

M . quercina

Oidium quercinum غ

سفیدک سطحی بلوط


Sphaerotheca pannosa

 

سفیدک سطحی رز


Peronospora sprasa

سفیدک داخلی رز


Marsonina rosae   غ ج

Diplocarpon rosae ج

لکه سیاه رز


Phragmidium mucronatum

Ph. disciflorum

زنگ گل سرخ


Sphaceloma rosarum

آنتراکنوز گل سرخ


Puccinia graminis

Syn :Aecidium berberidis

زنگ زرشک


Puccinia malvacearum

زنگ ختمی


Puccinia antirrhini

زنگ گل میمون


Uromyces dianthi

Uromyces caryophyllinus

زنگ میخک


Puccinia vincae

زنگ پروانش


Peronospora parasitica

P . cheiranthi

سفیدک داخلی شب بو


Erwinia carotovora

Bacillus  carotovora

Pectobacterium  carotovora

پوسیدگی نرم غده سیکلامین


Coniothyrium concintricum

لکه برگی یوکا


Fusarium oxysporum

f.sp:gladioli

پوسیدگی خشک پیاز گلایول


Xanthomonas pelargoni

بیماری باکتریایی شمعدانی


Rhizoctonia solani

Pytium sp

Phytophthora sp

سیاه شدن پایه ساقه شمعدانی

[ بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 22 ] [ مهدی عرفانی ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

مهدی عرفانی (جفاکش):
کارشناس ارشد بیماریهای گیاهی
مشتاق پیشنهادات و نظرات سازنده شما عزیزان هستیم.
تماس با ما
امکانات وبدر اين وبلاگ
در كل اينترنت